Złóż wniosek. Stypendia w roku 2018/2019

Fotografia w nagłówku
fot. Esquire.pl
fot. Esquire.pl

Powoli rozpoczyna się składanie wniosków o stypendia w roku akademickim 2018/2019. Razem z dr. Przemysławem Rachowiakiem, Pełnomocnikiem Rektora ds. Pomocy Materialnej przygotowaliśmy wykaz stypendiów oraz dokumentów, jakie trzeba przygotować, aby otrzymać pomoc materialną. 

Stypendium socjalne

Stypendia te przyznawane są studentom w trudnej sytuacji materialnej. Dostępne są przez cały rok dla osób kształcących się na UAM. Student powinien udokumentować swoją sytuację materialną na podstawie dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny w 2017 roku, z uwzględnieniem dochodów uzyskanych lub utraconych w roku 2018. Podatnicy muszą również uzyskać zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odnośnie składek odprowadzonych w roku bazowym, którego dotyczy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Jeżeli dochody dotyczą gospodarstwa rolnego, trzeba przedstawić zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa, co nie zwalnia jednak z obowiązku przedstawienia wystawionych przez urzędy gminy zaświadczeń o dochodach.

W przypadkach, kiedy członkowie rodziny pobierają renty, bądź emerytury, dodatkowo przedstawia się kopie decyzji emerytalno- rentowej z potwierdzeniem ostatnich wpływów. Istotne jest to w momencie, kiedy osoba przechodzi na emeryturę, bądź rentę i traci zatrudnienie.

Jeżeli student ma uczące się rodzeństwo do ukończenia 25 roku życia, musi również pobrać zaświadczenia z ich szkół. Jeżeli rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność, musi przedstawić również kopię orzeczenia – dotyczy to pozostającego w rodzinie pełnoletniego, nie uczącego się rodzeństwa, bez względu na jego wiek.

Inna sytuacja pojawia się w momencie, gdy student spełnia kryteria samodzielności finansowej. W takim przypadku nie musi przedstawiać dochodów rodziców i rodzeństwa, jednak musi wykazać stały dochód uzyskiwany w roku poprzedzającym złożenie wniosku i w roku złożenia wniosku w wysokości nie mniejszej niż 930,35 zł netto. Trzeba również złożyć zaświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców. Osoby, które ukończyły 26. rok życia, zawarły związek małżeński, wychowują dziecko, bądź osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze) również zwolnione są z dokumentowania sytuacji materialnej w oparciu o dochody swoich rodziców.

Dnia 24 września 2018 roku, o godz. 00:01 w systemie USOS w zakładce Wnioski zostanie uruchomiona tura generowania, rejestrowania i drukowania oświadczeń o dochodzie, wniosków o stypendium socjalne. Ostateczny termin wypełniania wniosków mija 9 października, natomiast do 11 października należy dostarczyć do Dziekanatuzarejestrowane, wydrukowane i podpisane formularze (wraz z załącznikami).

Czytaj również Droga do wolności praw wyborczych kobiet

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Student ubiegający się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych występuje o przyznanie świadczenia, generując i rejestrując wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z kopią ważnego orzeczenia o niepełnosprawności w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich Kolegium. System generowania wniosków zostanie uruchomiony dnia 24 września 2018 roku.

Podczas rozpatrywania wniosków jedynym stosowanym kryterium jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie o niezdolności do pracy, wystawione przez uprawnione zespoły ds. orzekania.

Wygenerowanie wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych możliwe jest również przy braku w systemie informacji o orzeczeniu o niepełnosprawności (lub o niezdolności do pracy) oraz o jego ważności, jednak system uniemożliwi wypłatę przyznanego świadczenia. Zaleca się sprawdzenie z pomocą Dziekanatu, czy w systemie znajdują się wymagane informacje. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie w okresie ważności orzeczenia.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Prawo do otrzymywania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wygasa w następnym miesiącu po utracie ważności orzeczenia, na podstawie którego przyznane zostało świadczenie. Decyzja o przyznaniu stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wygasa również z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów lub ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów co najmniej równorzędnego stopnia.  

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym..

O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Ubiegać się może również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia wyniki uzasadniające przyznanie stypendium, obowiązujące na uczelni i kierunku, na którym podjął studia uzupełniające.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. 

Stypendium rektora może otrzymać wyłącznie student znajdujący się w grupie do 10%najlepszych studentów kierunku, ale jest ono przyznawane wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

Stypendium rektora student może otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów i nie przysługuje ono po ukończeniu pierwszego kierunku, z wyjątkiem sytuacji, gdy kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat od rozpoczęcia po studiach pierwszego stopnia pierwszych studiów prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego magistra; okresy tych studiów sumują się. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Generowanie wniosków rozpocznie się 21 września, a zakończy 15 października. Wypełnione i podpisane formularze oraz zaświadczenia i dokumenty dotyczące osiągnięć należy dostarczyć do dziekanatów do dnia 17 października br.

Życie Ogólnouniwersyteckie