PAMEP – słodka zmiana?

Fotografia w nagłówku
Źródło: PAMEP
Źródło: PAMEP
Obraz

Do niedawna po wpisaniu w wyszukiwarkach internetowych hasła „pamep” na pierwszych pozycjach pojawiała się seria pierników produkowanych według tradycyjnej receptury w Czechach. Od kilku tygodni dla tej samej nazwy wyszukiwarki pozycjonują wyżej inne strony, związane z Uniwersytetem im. Adam Mickiewicza. Czym jest „nowy pamep”?

PAMEP to skrót nazwy nowych studiów magisterskich na Wydziale Fizyki UAM (Physics of Advanced Materials for Energy Processing), które zostaną w całości poprowadzone w języku angielskim, i są związane z badaniami materiałowymi w zakresie przetwarzania energii, prowadzonymi na Wydziale. W toku studiów student zapozna się z procesami fizycznymi  i nowymi materiałami, które znajdują (lub mogą znaleźć) zastosowanie w pozyskiwaniu, konwersji, przechowywaniu i oszczędzaniu energii.

Autorzy koncepcji studiów PAMEP (www.pamep.home.amu.edu.pl) podkreślają szereg nowatorskich rozwiązań w podejściu do studiów magisterskich, takich jak udział studenta w pracach aktywnych grup badawczych, praca magisterska na podstawie publikacji czy dodatkowe staże i specjalistyczne kursy. Student zdobędzie wiedzę i umiejętności z atrakcyjnych i szybko rozwijających się dziedzin nauki, będących podstawą innowacyjnej gospodarki. Celem studiów jest przygotowanie studenta do kariery naukowej lub do pracy w firmach, w których znajomość specyfiki badań naukowych jest bardzo istotna (np. firmy prowadzące prace badawcze lub wdrożeniowe, produkujące lub serwisujące zaawansowane urządzenia pomiarowe, pośredniczące w kontaktach między nauką a przemysłem). Ukończenie studiów ułatwi zatrudnienie w instytucjach naukowych, laboratoriach badawczych i przemysłowych, firmach zaawansowanej technologii oraz stworzy większe szanse na rozpoczęcie własna działalności gospodarczej w dziedzinie nowoczesnych technologii.

Pracownicy Wydziału Fizyki UAM prowadzą zaawansowane badania w zakresie nauk fizycznych oraz w dziedzinach interdyscyplinarnych na styku fizyki, chemii, biologii, medycyny i inżynierii materiałowej. O prestiżu prac badawczych świadczą publikacje w renomowanych czasopismach naukowych. Średnio w ciągu każdego roku pracownicy Wydziału Fizyki UAM są współautorami ponad 120 prac w czasopismach o rankingu ministerialnym powyżej 35 pkt., w tym ponad 10 publikacji w najlepszych czasopismach na świecie o punktacji 45 i 50 pkt. Wiele z tych prac związanych jest z badaniami materiałowymi oraz przetwarzaniem energii, odpowiadającymi tematyce studiów PAMEP.

Logo PAMEP

W zakresie badań teoretycznych Wydział Fizyki UAM wyróżnia się m.in. w następujących badaniach:

  • modelowanie polimerów i kopolimerów z wykorzystaniem dynamiki molekularnej;

•     obliczenia ab-initio struktury elektronowej nanoskopowych układów warstwowych i molekularnych interesujących z punktu widzenia nanotechnologii;

•     symulacje komputerowe petaskalowe i modelowanie fenomenologiczne nanomagnetyków molekularnych w celu określenia ich własności i zastosowań w elementach pamięci komputerowych i procesorach kwantowych;

•     badania teoretyczne w zakresie fizyki silnie skorelowanych układów elektronowych, nadprzewodnictwa, uporządkowań ładunkowych oraz magnetyzmu;

•     badania w dziedzinie fizyki ultrazimnych gazów atomowych, w tym sieci optycznych, bozonowych i fermionowych;

•     badania stanów elektronowych i transportu w nanostrukturach, w szczególności w układach 2D takich jak grafen;

•     badania nad dynamiką fal spinowych i sztucznymi kryształami magnonicznymi do kontroli dynamiki fal spinowych pod kątem zastosowań do przetwarzania informacji;

•     badania nad metamateriałami i kryształami fotonicznymi do zastosowań w nanofotonice;

•     szerokie badania w zakresie spintroniki, w szczególności badanie zaworów spinowych, nanooscylatorów i efektów związanych z oddziaływaniami spinowo-orbitalnymi w układach molekularnych i kropkach kwantowych.

 

Wśród przykładowych tematyk związanych z badaniami eksperymentalnymi na Wydziale Fizyki UAM można wymienić:

  • badania nad grafenem i innymi materiałami węglowymi, w tym wyznaczanie oddziaływania elektronowo-fononowego na powierzchni i w materiałach dwuwymiarowych;
  • badania materiałów do fotowoltaiki pod wysokim ciśnieniem, w szczególności organiczno-nieorganicznych halogenków perowskitowych pod kątem powiązania struktury krystalograficznej z przerwą energetyczną materiału;
  • badania zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących na granicy faz oraz w materiałach porowatych, w tym badania adsorpcji i przejść fazowych cząsteczek w porach i nanostrukturach;
  • wytwarzanie i charakteryzowanie fotoogniw sensybilizowanych barwnikami oraz fotoogniw perowskitowych, w szczególności wyznaczanie dynamiki procesów transferu ładunku za pomocą spektroskopii laserowej i impedancyjnej;
  • badania nad pierwotnymi procesami fotosyntezy oraz ich wykorzystaniem w prototypowych konstrukcjach ogniw słonecznych za pomocą metod elektrochemicznych i spektroskopii optycznej;
  • badania dynamiki molekularnej substancji aktywnych farmakologicznie za pomocą spektroskopii neutronowej i optycznej w połączeniu z eksperymentami NMR.

 

Ponadto, w ramach Centrum Nanobiomedycznego UAM, prowadzane są badania m. in. w zakresie energii (nanokompozyty krzemowe, niskowymiarowe materiały węglowe oraz nanomateriały do fotoelektrochemicznego i elektrycznego rozszczepiania wody), fizykochemii powierzchni, sensorów oraz otrzymywania i funkcjonalizacji szerokiej grupy nanomateriałów o różnych rozmiarach i wymiarowości. Studia PAMEP związane są także ze współpracą z Wydziałem Chemii UAM w zakresie badań nad nanomateriałami do up-konwersji, fotofizyką, syntezą organiczną i wytwarzaniem fotoogniw barwnikowych.

Nauka Ogólnouniwersyteckie