NCBR wspiera studia doktoranckie

Fotografia w nagłówku
NCBR wspiera studia doktoranckie
NCBR wspiera studia doktoranckie
Obraz

28 uczelni i instytutów naukowych z całej Polski otrzyma dofinansowanie na realizację wysokiej jakości interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich. Na ten cel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – przeznaczyła ponad 63 mln zł w ramach konkursu finansowanego z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

– Nauka może przynieść odpowiedź na najistotniejsze wyzwania społeczne i gospodarcze, które przed nami stoją. Aby tak się jednak stało naukowcy powinni sięgać po wiedzę z różnych dziedzin oraz mieć możliwość wymiany doświadczeń z naukowcami z całego świata. MNiSW poprzez tę inicjatywę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wspiera polskie szkoły wyższe w podniesieniu poziomu kształcenia interdyscyplinarnego, a także wzmacnia ich pozycje na arenie międzynarodowej – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Głównym celem konkursu na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia studentów na studiach III stopnia.

Wśród projektów uczelni największy grant, o wartości ponad 9,6 mln zł, otrzymał „Paszport do przyszłości” – inicjatywa zakładająca prowadzenie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z kolei na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowany będzie program „Descartes”, w ramach którego studenci będą rozwijać równolegle swoją wiedzę w zakresie matematyki, informatyki i fizyki. Na trzecim miejscu wśród projektów z najwyższym dofinansowaniem uplasowała się Politechnika Śląska. Tam doktoranci będą mogli poszerzać swoje kompetencje na prowadzonym w języku angielskim międzynarodowym kierunku AIDA (Applied Integrative Date Analysis) związanym z przetwarzaniem i analizą danych. Wszystkie te projekty zakładają zindywidualizowaną ścieżkę edukacji doktorantów, opiekę dedykowanego tutora, a także finansowanie staży zagranicznych i udziału doktorantów w międzynarodowych konferencjach naukowych.

 

 

Więcej informacji na stronie internetowej PAP: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/117505,3,ncbr-wspiera-interdyscyplinarne-ksztalcenie-na-studiach-doktoranckich-(komunikat)

 

 

 

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie