Życie Uniwersyteckie Nr 9/2016

Spis treści
Nowa kadeNcja
4 | czas na rektorską codzienność Z rektorem UAM, prof. Andrzejem Lesickim rozmawia Jolanta Lenartowicz
6 | wydział aNglistyki
7 | wydział Biologii
8 | wydział chemii
9 | wydział Fizyki
10 | wydział Filologii Polskiej i klasyczNej
11 | wydział historyczNy
12 | wydział matematyki i iNFormatyki
13 | wydział Nauk geograFiczNych i geologiczNych
14 | wydział Nauk PolityczNych i dzieNNikarstwa
15 | wydział Nauk sPołeczNych
16 | wydział NeoFilologii
17 | wydział PedagogiczNo-artystyczNy w kaliszu
18 | wydział Prawa i admiNistracji
19 | wydział studiów edukacyjNych
20 | wydział teologii wydarzeNia
21 | krótko 8. euroPejskie dNi krzemu
22 | krzem tu rządzi
22 | sposób na złoto? Z przewodniczącym komitetu organizacyjnego 8. ESD prof. Bogdanem Marcińcem rozmawia Jolanta Lenartowicz Po co komu koNgresy?
24 | Politolodzy wszystkich krajów – łączcie się koNteNer iNteraktywNy
26 | Podróż do wnętrza enigmy Promocja
27 | mała ustawa o innowacyjności Nasz uNiwersytet
26 | technologia i społeczne porozumienie szkolenia na instruktorów sportu w swFis Nasz uNiwersytet
29 | Pośrednik między kulturami
29 | w marketingu internetowym najlepsi Promocja
30 | styPeNdia FuNdacji uam Nasz uNiwersytet
31 | Piknik z wyobraźnią
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF