Życie Uniwersyteckie Nr 9/2010

Spis treści
4 | WYDARZENIA
• Kalendarium
5 | WYDARZENIA
INNO(MOTY)WACJE
6 | WYCIECZKI PO UAM
„Latarnia Heliodora”
7 | PYTANIA O SENS
Spotkanie wiary i rozumu
8 | W KUZNI NOBLISTÓW
Analiza na odleg³oœæ bilionów lat œwietlnych
9 | PAMIÊTAJCIE O OGRODACH
Ogród dla miasta
10 | NAUKA JAK TEATR
Energetyka j¹drowa na scenie
11 | PODRÓ¯E KSZTA£C¥
Polskim okiem na Kraj Basków
12 | SUPER WYDARZENIE
Niech siê mury pn¹ do góry!
14 | CO MO¯E S£OWO
DEKADA Z VERBA SACRA
Z pomys³odawc¹ i re¿yserem projektu Przemys³awem Basiñskim rozmawia³a Danuta
Chodera-Lewandowicz
16 | STRATEGIA „OD DO£U”
Jest ró¿nie
Z prof. Grzegorzem Schroederem, przewodnicz¹cym Zespo³u ds Oceny Wdra¿ania Strategii Rozwoju UAM rozmawia Maria Rybicka
18 | PODRÓ¯E KSZTA£C¥
Wakacje z polskim
Lato w Kilonii
19 | PODRÓ¯E KSZTA£C¥
O polskiej dyplomacji na Wschodzie
20 | BLI¯EJ ŒWIATA
W œwiatowej stolicy trêbaczy
22 | NA SPORTOWO
Koszykarki UAM w Akademickich Mistrzostwach Europy
Srebrno-z³ota Magdalena Kemnitz
Chcieæ znaczy móc
24 | FORUM POLONIJNE
Fala w auli
25 | REDAKTORZY NA FALI
Jak robiæ gazetê w dobie Internetu
26 | PEWNE NA BANK
Pocztowy ceni klientów z UAM
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF