Życie Uniwersyteckie Nr 9/2009

Spis treści
4 } PLM 2009
• Poznañ Linguistic Meeting
5 } PONAD GRANICAMI
• Wiele dróg do Polski
6 } WYDARZENIA
• Chemicy trzymaj¹ siê mocno...
• Nowo odkryty poemat o utworzeniu Uniwersytetu
z 1919 roku
• Badania o mediach, media o badaniach
8 } KU PAMIÊCI
• O Profesorze Henryku £owmiañskim
w 25. rocznicê œmierci
10 } PERSPEKTYWY
• Na inwestycyjnej fali
12 } STRATEGIA
• Owoc zbiorowej m¹droœci
14 } NASZ UNIWERSYTET
• Uniwersytet mój widzê cudowny!!!
15 } NASZ UNIWERSYTET
• Uniwersytet i fechtunek
16 } ARCHEOLOGIA
• Œwi¹tynia D¹brówki
• Badania wykopaliskowe Ekspedycji „£ekno”
18 } PROJEKTY BADAWCZE
• DŸwiêki s¹ „mow¹” uniwersaln¹
22 } NA WIZJI
• 10 lat Uniwersyteckiego Studia Filmowego
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF