Życie Uniwersyteckie Nr 7-8/2012

Spis treści
4 | WydarzeNIa
● Kalendarium
5 / dla pamIęcI
● Sale wybitnych polonistów
6 perSpeKtyWy
● pomost dla mamy-naukowca
● lednicki „Orzeł piastowski”
dla prof. zygmunta
Świechowskiego
7 WydarzeNIa
● Ścisłe dla dziewczyn
● Grupa Wyszechradzka – w mię-
dzynarodowych badaniach
8 ceNtrum NaNOBIOmed
● Sprawnie wybudowane,
świetnie wyposażone
10 We WSpólNOcIe
● rektorzy, łączcie się!
Rozmowa z prof. Bronisławem
Marciniakiem, rektorem UAM, nowo
wybranym przewodniczącym Konferencji
Rektorów Uniwersytetów Polskich
11 z certyfIKatem
● z dobrych – najlepsi
12 We WSpólNOcIe
● Jak badać współczesną
tożsamość europejską?
14-15 SztuKa fIlOzOfII
● dlaczego matematycy
nie są miliarderami
● dobrze uczyć biologii
16 dla pamIęcI
● W prymasowskim Gnieźnie
17 KulturOWe pOŚredNIctWO
● mistrz przekładu po trzykroć
uczczony
18-20 NaSz uNIWerSytet
● Jubileusz 70-lecia
profesora zedlera
● do ogrodu się dorasta
● Nie tylko na boisku
naukowym...
21 SIła aNeGdOt
● Nie deptać prawników
● Spojrzenie z daleka na poznań
i uam
22 Kultura
● Verba Sacra
– listy do tesaloniczan
23 Kultura
● aula koncertowa
24 prezeNtacJe
● my za oceanem
25 prezeNtacJe
● I like IKe
26 WydarzeNIa
● Śladami Bacha aż do mainz
27 my I ŚWIat
● co studentom dają wyjazdy
28 NaSz uNIWerSytet
● dyplom z dwoma plusami
● pociąga nas energia
29-30 pOdróże
● podróże z odrobiną adrenaliny
● poznawanie Innego
31 KOreSpONdeNcJe
● Nie muszę, ale chcę
32 NaSz uNIWerSytet
● list
33 pOdróże
● z siatkówką przez świat
34 NaSz uNIWerSytet
● Irkuck – Gniezno
● Szachy to brutalny sport
35 Na SpOrtOWO
● Studenci wolontariuszami
euro 2012
 
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF