Życie Uniwersyteckie Nr 7-8/2011

Spis treści
4 | WYDARZENIA
Kalendarium
6-7 | WYDARZENIA
> WYRÓ¯NIENIA
• Poznañski Elm najlepszy
• Nagrody Miasta Poznania
przyznane
• Poœrednik pomiêdzy kulturami
• V Uniwersytecki Konkurs
Jêzyka Niemieckiego
• MBA w Polonicum
8-9 | MY I ŒWIAT
• Jej Ba³kany
• Poznawajcie ogrody
• Baskijska lekcja
• Poznañ Linguistic Meeting 2011
10 | WSPÓLNE BADANIA
W SUDANIE
Wœród twierdz i cmentarzysk
11 | WYDARZENIA
• Rektorzy korporanci
• Unilexianie z ILS w Jamnej
12 | INKUBATOR ROŒNIE
Jak profesor da³ siê zamurowaæ
13 | CO WYBIERANO
• Rekrutujemy!
• W tym roku rekordowe
oblê¿enie prze¿ywa filologia
norweska - 20 kandydatów
na 1 miejsce
14 | NASZ UNIWERSYTET
• Praca nie tylko w wakacje,
czyli jak dorabia student
15 | POROZMAWIAJMY
• Aktywny polski student
w Europie
16-17 | DLA PAMIÊCI
• Nauka w portalu polskiej
prezydencji
• Nowoœci dla doktorantów
• Ch³opcy fortowcy
18-19 | BADANIA
W wymiarze nano
20-21 | NASZ UNIWERSYTET
Matematyka jaka by³a
22-23 | BADANIA
• Jak siê ¿yje, poznaniaku?
• Niczym japoñski wiersz
24-25 | NASZ UNIWERSYTET
• W przyjaŸni z parlamentarzystami
• Noblista goœciem PM ‘11
26-27 | NASZ UNIWERSYTET
• Ma³e dziecko i jego otoczenie
• Czujesz tê chemiê?
28-29 | NASZ UNIWERSYTET
• Myœl trzeba chroniæ
• Nowoœci wydawnicze
• Archeolodzy wyruszaj¹ do Grecji
30-31 | NASZ UNIWERSYTET
• Uniwersytet nie zasypia nigdy
• Sztutowo czy Stutthof?
32-33 | NA W£ASNE OCZY
• Miasto duchów
34-35 | MUZYKA
Aula koncertowa
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF