Życie Uniwersyteckie Nr 7-8/2010

Spis treści
4 | WYDARZENIA
• Kalendarium
5 | NASZ UNIWERSYT ET ETHICOMP 2010
• Etyka w nowoczesnych technologiach
• Chcesz wyjechaæ na miêdzynarodow¹ konferencjê?
6 | NASZ UNIWERSYTET DLA PAMIÊCI
• O dwudziestu wielkopolskich rodach
• Wyj¹tkowe uczelnie, wyj¹tkowa umowa
7 | NASZ UNIWERSYTET W ODNOWIE
• Nasz piêkny uniwersytet
• Echa naszych publikacji
8 | NASZ UNIWERSYTET ELEKTRONICZNE WSPARCIE
• 40-lecie Centrum Informatycznego
• Kiedy nauka lubi biznes
10 | NASZ UNIWERSYTET PODPOWIEDZI
• Jak zdobyæ pieni¹dze na innowacyjne pomys³y
11 | NASZ UNIWERSYTET KONFERENCJE
• Historycy w Bacówce
• Uczenia siê nigdy doœæ
12-13 | NASZ UNIWERSYTET
• Œwiatowa chemia w Poznaniu
14-20 | NASZ UNIWERSYTET
• Do Kazachstanu - bli¿ej
21 | NASZ UNIWERSYTET MY I ŒWIAT
• Do zobaczenia za rok w Petersburgu
22 | NASZ UNIWERSYTET KULTURA
• Aula koncertowa
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF