Życie Uniwersyteckie Nr 7-8/2008

Spis treści
4 } wydarzy³o siê
• •Kalendarium
5 } z Profesora
– na Doktora
• •Honorowe tytu³y dla prof. Stefana Jurgi i prof. Andrzeja Szwarca
6 } nabór
• •Zarekrutowani!
• •Z dr. Markiem Sobczakiem,
szefem dzia³u nauczania UAM
rozmawia Maria Rybicka
7 } stypendyœci
• •Wyró¿nieni najlepsi
8 } laureaci
• •Miasto nagradza naukowców
9 } projekty
• •ADOPOLNOR
– U progu doros³ego ¿ycia…
10-11 } akredytacja
• •UKA – stra¿nik jakoœci
• •Chemia jest najlepsza
12 } w budowie
• •Inwestycyjne lato
13 } na finiszu
• •Uroczyste otwarcie
– zamknê³o budowê
14-15 } budujemy!
• •Collegium
Iuridicum – Novum
16 } odnowa
• •Gu³towy zapraszaj¹
na wiosnê 2010 roku
17-19 } przez granicê
• •Studia coraz bardziej
miêdzynarodowe
• •Œladami polskiej kultury
• •Na najwy¿szych obrotach
20 } przez granicê
• •Perspektywiczny perski
21 } praktyki
• •Wa³brzych
– górnicza przesz³oœæ
a wyzwania wspó³czesnoœci
22-24 } kultura
• •Ksi¹¿ka dla miasta
• •Verba Sacra i historia
• •Aula koncertowa
25 } wakacje
• •Pocztówka
z Ko³obrzegu
26 } wymiana
• •Ser z ketchupem
i fabryka Nivei
27 } po nowemu
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF