Życie Uniwersyteckie Nr 7-8/2007

Spis treści
4-6 } wydarzenia
• • Kalendarium
7 } dla ducha
• • Najwa¿niejsze – dojrzewanie
– Ojciec Góra jest na górze. Czyta z m³odzie¿¹ Pismo
œwiête. Proszê tam iœæ – mówi ch³opak siedz¹cy
za kontuarem w wielkiej sali g³ównego budynku
na Lednicy. Im bardziej idzie siê w górê, tym jaœniej
i coraz silniejszy zapach kadzid³a.
8-9 } nominacje
• • Powitanie w profesorskim gronie
– Jesteœcie teraz elit¹ naszej uczelni. To od Was zale¿y
i zale¿eæ bêdzie rozwój naszej uczelni, poziom jej
naukowych badañ i dydaktyka – powiedzia³ rektor,
profesor Stanis³aw Lorenc podczas uroczystego
posiedzenia senatu w dniu 22 czerwca 2007 roku
o godz. 11:00, kiedy to wrêczone zosta³y nominacje
profesorskie.
10-11 } ku pamiêci
• • Zygmunt Ziembiñski - uczony i nauczyciel
Dnia 11 maja 2007 r., jak ju¿ wstêpnie informowaliœmy,
w Collegium Minus Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu odby³a siê konferencja poœwiêcona osobie
i dorobkowi naukowemu twórcy poznañskiej szko³y teorii
prawa - Profesorowi Zygmuntowi Ziembiñskiemu.
11-12 } stypendia
• • Stypendia Funduszu im. Rodziny Kulczyków
W gabinecie Rektora UAM po raz siódmy zosta³y
wrêczone stypendia Funduszu im. Rodziny Kulczyków.
13 } ku pamiêci
• • Moi mistrzowie – moi uczniowie
– Moim mistrzem by³ prof. Bogumi³ Krygowski i mogê
powiedzieæ, ¿e mia³em to szczêœcie, ¿e by³ moim
mistrzem – mówi profesor Andrzej Kostrzewski.
14-15 } chóralnie
• • „Universitas Cantat 2007”
16-17 } podró¿e
• • Na zielonej Ukrainie
Z zapisków studentek biologii
18-19 } podró¿e
• • Czasami œni mi siê curry
Z dr. Karolem Wêglarskim, dyrektorem Ogrodu
Botanicznego UAM w Poznaniu rozmawia Ewa Woziñska
20-21 } latem
• • Wakacje uczonego
– Z kolegami kochamy góry. Od trzech lat wyje¿d¿aj¹c,
zdobywamy naprawdê wysokie szczyty – mówi dr Mariusz
Pietrowski z Wydzia³u Chemii UAM. – W tym roku byliœmy
na Kaukazie, razem z Micha³em Zieliñskim weszliœmy
na Elbrus – mo¿na to uznaæ za du¿y sukces – dodaje.
22-23 } odkrycia
• • To nie Lubrañski stawia³ mury
Dziœ ju¿ wiadomo na pewno, ¿e mury na Ostrowie
Tumskim sta³y zanim zaj¹³ siê nimi biskup Jan Lubra-
ñski. On tylko dokoñczy³ otaczanie wyspy tymi
obwarowaniami. Mówienie wiêc o murach Lubra-
ñskiego zaczyna byæ pewn¹ nieœcis³oœci¹.
• • Sposób na wakacje – zakon cystersów
w Bierzwniku
Z dr Barbar¹ Stolpiak z Instytutu Prahistorii Wydzia³u
Historycznego UAM prowadz¹c¹ wraz z m³odzie¿¹
prace rozmawia Magdalena Zió³ek
24-25 } na sportowo
• • Wspomnienia z zakoñczenia roku
akademickiego – na sportowo
26 } absolwenci
• • Blisko uczelni
Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu
w Poznaniu
3 ¯YCIE UNIWERSYTECKIE O nr 7/8 (166/167
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF