Życie Uniwersyteckie Nr 6/2011

Spis treści
4 | WYDARZENIA
Kalendarium
6 | BUDOWANIE
Kamieñ wêgielny
- kamieniem milowym
7 | Z POMYS£EM
Letnia szko³a przedsiêbiorczoœci
Zas³ugi potwierdzone medalem
8 | GRA ZESPO£OWA
Przed nami prezydencja
O Polsce i Unii Europejskiej
9 | KONKRETNE ROZWI¥ZANIA
WeŸ udzia³ w konkursie - wygraj
sta¿ w Parlamencie Europejskim!
10 | PONAD GRANICAMI
Projekt „Polsko-niemieckie
miejsca pamiêci” znowu w Poznaniu
Z senatorem o w³adzy
11 | ZAKUWANIE ZBIOROWE
Egzaminacyjny maraton
12 | W GÓRÊ ZAROBKI
Potrzebne jest wsparcie z zewn¹trz
13 | STYPENDIA
Na garnuszku Erasmusa
14 | CH£ODNYM OKIEM
Poznañ jest ok, ale…
Du¿a przygoda
w ma³ym miasteczku
16 | NASZ UNIWERSYTET
Na skrzyd³ach matematyki
Oswajanie z lekturami
18 | 25 LAT PÓ•NIEJ
Nie taki straszny diabe³
jak go maluj¹
19 | NASZ UNIWERSYTET
Opozycja? W NRD?
20 | £ACINO DO SZKO£Y!
Wszyscyœmy z antyku
21 | KONFERENCJE
Uniwersytet po persku
Rewitalizacja polskich miast
22 | NASZ UNIWERSYTET
Wolontariusz pilnie poszukiwany
Studenci UAM na EURO 2012
23 NA SPORTOWO
Trójboiœci na pudle
Mi³oœnicy brazylijskiego jiu-jitsu
24 KULTURA
Jeremiasz czyli „Bóg podŸwignie”
O Jerozolimie inaczej
25 UNIVERSITAS CANTAT
Cieszmy siê, ¿e uniwersytet œpiewa
26 MUZYKA
Aula koncertowa
27 JUWENALIA 2010/2011
Muzyczne wysokie loty
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF