Życie Uniwersyteckie Nr 6/2010

Spis treści
4 WYDARZENIA
• Kalendarium
5 NASZ UNIWERSYTET
• Profesorowie z UAM cz³onkami PAN
• Absolwenci i nowa strategia
6 BEZ GRANIC
• Dwudziestolatek zawsze otwarty
• Rumuñska uczelnia uhonorowa³a
profesora UAM
7 ID¥ NOWI
• Samorekrutacja
8 POROZUMIENIA I... KOREKTY
• Zamiejscowych nie bêdzie?
Rozmowa z prorektorem UAM
ds kszta³cenia
prof. Krzysztofem Krasowskim
9 WCZORAJ, DZIΠI JUTRO
• Wci¹¿ m³oda
dostojna socjologia
• By pomóc nies³ysz¹cym
10 NASZ UNIWERSYTET
• Tadeusz Witczak
- autorytet uniwersalny
11 NASZ UNIWERSYTET
• Czwartki u rektora
12 BIBLIOTEKI Z CENZUSEM
• Elektronicznie
i tradycyjnie najlepsza
• Erasmus czyli europejska przygoda
14 NASZ UNIWERSYTET
• Polonistyczne odkrycie
w Bibliotece Uniwersyteckiej
15 NASZ UNIWERSYTET
• O FORMACYJNEJ
ROLI UNIWERSYTETU
Jerzy Marian Brzeziñski
18 PODRÓ¯E
• Sztuka lektury Lwowa
19 BIOLOG CZY BIOLO¯KA?
• Buszuj¹ca w zbo¿u
20 KULTURA
• Aula koncertowa
21 KONFERENCJA W OBRZE
• Jezuita w stroju
konfucjañskim
22 NA SPORTOWO
• Do awansu jeden krok
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF