Życie Uniwersyteckie Nr 6/2008

Spis treści
4-5 wydarzenia
• •Kalendarium
6 sesja
• •Jeszcze tylko sesja i... wakacje
7 nominacje
• •Teraz w profesorskim gronie
8 porozumienie
• •Akademicki Poznañ - wspólna sprawa
9 jubileusz
• •Jubileusz eksperta od science fiction
10-12 studia doktoranckie
• •Studia doktoranckie - perspektywy - obawy
13 fina³ w Pary¿u
• •Rozmowy biologów z informatykami
14-15 bli¿ej Chin
• •Instytut Konfucjusza w Poznaniu
16 z dobrych najlepszy
• •Primus inter pares - pierwszy wœród równych
17 prezentacje
• •Wrzeœniowa noc z nauk¹
18-19 przez granicê
• •Nowa twarz „Viadriny”
20 ksi¹¿ka
• •Badacz za biurkiem
21 Open Access
• •Naukowcy wszystkich wydzia³ów
³¹czcie siê!
22-23 po s¹siedzku
• •Dwug³os o wspó³pracy miêdzy granicami
24 na g³os
• •Biblioteka ksi¹¿ki mówionej
25 bez obrazu
• •Czy fizykê trzeba zobaczyæ?
26-27 jak z bajki
• •Nieznany Andersen
>> Marian Opania - specjalista od bajek
28 z „Panem Tadeuszem”
• •Od re¿yserii dŸwiêku
do „Pana Tadeusza”
29 kultura
• •Aula koncertowa
30 na sportowo
• •Z³oto i br¹z pi³karzy UAM
32 juwenalia
• •fotoreporta¿
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF