Życie Uniwersyteckie Nr 6/2007

Spis treści
4-5 } wydarzenia
• • Kalendarium
Prezentujemy wybór najwa¿niejszych wydarzeñ ubieg³ego
miesi¹ca oraz zapowiedzi uroczystoœci, konferencji
i koncertów, które wkrótce odbêd¹ siê.
10-11 } zasilanie
• • W innowacyjnej przestrzeni
Z prof. Stefanem Jurg¹, wiceministrem nauki rozmawia
Jolanta Lenartowicz.
• • Bociany online
Pierwsze pisklê wyklu³o siê w nocy z 15. na 16. maja
2007 r. w monitorowanym internetowo gnieŸdzie bocianów
bia³ych w Przygodzicach ko³o Ostrowa Wielkopolskiego.
12-13 } æwiczenia z kszta³cenia
• • Presja praktyk
Przy ich wyborze studenci kieruj¹ siê ró¿nymi motywacjami:
koniecznoœci¹, chêci¹ zdobycia nowych doœwiadczeñ
i wiedzy, a coraz czêœciej równie¿ strachem. Absolwent,
który nie mo¿e siê pochwaliæ praktykami odbytymi
w okresie nauki, uchodzi za osobê niezaradn¹ i trudniej
zdobyæ mu pracê.
14-15 } biografie
• • Archiwum ludzkich losów
W szczytowym punkcie starañ o integracjê, o zbli¿enie
polsko-niemieckie zauwa¿y³em, ¿e pog³êbiona refleksja
nad ludzkim ¿yciem buduje porozumienie miêdzy podzia³ami.
16-17 } ¿yciowe zasady
• • ¯ycie wed³ug Lorenca
Jubileusze to moment, w którym warto i trzeba spojrzeæ
za siebie. Choæby po to, by „z myœl¹ o przesz³oœci, ku
przysz³oœci siê sk³oniæ”. Z gronem profesorów-jubilatów
spotka³ siê rektor, prof. Stanis³aw Lorenc. By³y podziêkowania, mi³e s³owa, gratulacje.
20 } ku pamiêci
• • UCZONE ULICE: Wizjoner
Adam Ska³kowski nale¿a³ do licznego „zaci¹gu” naukowców
o kresowych korzeniach, którzy w 1919 roku tworzyli
przysz³y UAM.
21 } czas na zmiany
• • Wkrótce przeprowadzka
Z Tadeuszem Wallasem, zastêpc¹ dyrektora Instytutu
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa rozmawia
Jolanta Lenartowicz
22-23 } przez granicê
• • Na konkurencyjnym rynku
– niemieckie szko³y wy¿sze
Uniwersytety (Universitäten) podobnie jak w Polsce s¹
typowymi uczelniami w klasycznym stylu, które ³¹cz¹
badania z nauczaniem
26-27 } na sportowo
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF