Życie Uniwersyteckie Nr 5/2015

Spis treści
Wy
darzenia
4 | Krótko
5 | najważniejszy pierwszy krok
i Ogólnopolski Kongres Młodych
Bizantynistów
6 | Porozmawiajmy po hiszpańsku
Ko
nsument w Unii europejskiej
7 | Historycy czescy u politologów
nasi poloniści w parze z UJ
z PersPeKtyWy reKtOra
8 | O konieczności liczenia
na uniwersytecie
zalecenia
9 | UaM z mocną Kartą
Z prof. Jackiem Witkosiem, prorektorem
przewodniczącym komisji do spraw
wp
ro
wa
dza
nia Europejskiej Karty
Na
ukowca rozmawia Jolanta Lenartowicz
nasz UniWersytet
10 | 20-lecie Poznańskiego Parku
naukowo-technologicznego
Fundacji UaM
Park z pierwszej ligi
Z prof. Jackiem Gulińskim, prezesem
uF
ndacji UAM, dyrektorem PPNT
or
zm
awia Jolanta Lenartowicz
nasze HistOrie
13 | Wspomnienia trzeba budować
Z prof. Zbigniewem Pilarczykiem,
prorektorem UAM,
ro
zm
awia Jolanta Lenartowicz
literatUra UszanOWana
14 | Poznańska nagroda literacka
z centrUM znaniecKiegO
15 | O krytyce kultury
PierWsza daMa arcHeOlOgii
16 | Pod znakiem Maczugi
Z prof. Hanną Kočką-Krenz,
ro
zm
awia Aleksandra Polewska
staże
17 | dla praktyki
nasz UniWersytet
18 | Odszedł, mając ostatnie słowo
Z Agatą Kochanowską, doktorantką
ydziaW
łu Neofilologii UAM, rozmawia
aM
ria
Rybicka
19 | sprzedam ci tę historię
WsPieranie
20 | Pomoc młodym demokracjom
Z dr Pauliną Pospieszną oraz Aleksandrą
Galus z Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa, rozmawia Marcin
ieP
ch
ocki
KUltUra
21 | aula koncertowa
22 | drugie przykazanie i Księgi
ezdrasza i nehemiasza
Xii edycja Universitas cantat
sPOtKania
23 | Wybieram Bibliotekę
Uniwersytecką...
MaJóWKa
24 | t. love zagrał po roku
26 | na festynie z rodziną
27 | FestiWal naUKi i sztUKi po kalisku
 
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF