Życie Uniwersyteckie Nr 5/2011

Spis treści
4 | WYDARZENIA
Kalendarium
6 | NASZ UNIWERSYTET
Order Or³a Bia³ego
dla prof. Z Radwañskiego
Lednicki Orze³ Piastowski
dla prof. J. Strzelczyka
Poznaniacy lubi¹ Greifswald
7 | WYDARZENIA
Pomiêdzy jêzykami
¯ycie akademickie
w obiektywach studenckich
Baskijska lekcja
Wspieramy Wielkich Jutra
8 | WYDARZENIA
Noc Uniwersytetu
TLEN JEST OK!
9 | RANKING POLSKICH
UCZELNI
UAM w „Wielkiej trójce”
uniwersytetów
10 | ZAPISANE W SZKLE
Senatus cum vitro*
(garϾ refleksji)
12 | PERSPEKTYWY
UAM w europejskiej przestrzeni
13 | NASZ UNIWERSYTET
Bud¿et inteligentnego rozwoju
14 | BADANIA
Ten niezwyk³y grafen
II Kongres Kó³ Naukowych UAM
16 | JUBILEUSZ
Ksi¹¿ki zawsze do mnie... lgnê³y
18 | NASZ UNIWERSYTET
Czas na humanistów
20 | BIBLIOTEKI
Klejnot bez oprawy
21 | OGÓLNOPOLSKI
TYDZIEÑ BIBLIOTEK
Biblioteka zawsze po drodze
22 | PREZENTACJE
Wielkopolska
w badaniach polonistów
23 | NAJLEPSI
M³odzi poloniœci zdobywaj¹ laury
i... regalik
24 | KSI¥¯KA
Gombrowicz z niemieck¹ gêb¹
25 | MUZYKA
Aula koncertowa
26 | WARTO PRÓBOWAÆ
Jeœli badaæ, to miêdzynarodowo
27 | NA W£ASNE OCZY
Tam, gdzie diabe³
powiedzia³ dobranoc
28 | NASZ UNIWERSYTET
Turbo Ptysie w rywalizacji
z Przemciem i Przyjació³mi
30 | NASZ UNIWERSYTET
Jak grill to na Morasku!
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF