Życie Uniwersyteckie Nr 5/2009

Spis treści
4 } KALENDARIUM
5-8 } WYDARZENIA
• Polska a unijne wyzwania… w Poznaniu
• Miêdzy prawem a medycyn¹
• ZaprzyjaŸniæ siê z mózgiem
• Spotkajmy siê na ³aweczce
• Studenci ponad granicami
9 } KO£A NAUKOWE
• Od Amazonii do ¯u³aw
10 } PREZENTACJE
• Kolegium Europejskie pod os³on¹ nocy...
11 } JAKA STRATEGIA
• Uniwersytet jak winda
Rozmowa z prof. dr. hab.Zbyszko Melosikiem, dziekanem
Wydzia³u Studiów Edukacyjnych i cz³onkiem Zespo³u ds.
Przygotowania Projektu Strategii Rozwoju UAM
12-13 } DEBATY
• Po szczeblach do kariery
14-15 } Z PRZESZ£OŒCI
• Jak powstawa³ paryski pomnik Adama Mickiewicza
16 } MY M£ODZI
• Poznañ - studencka stolica Polski
• Juwenalia czas zacz¹æ!
• Têcza - rozœpiewana politologia
• M³ody rock z dachu autobusu!
• Studencka wiosna - nakrêæ film!
18 } KULTURA
• Gwiazda fado
19 } KSI¥¯KI
• Publikacje Wydawnictwa Naukowego UAM
20 } NA SPORTOWO
• Sport twardych ludzi
• Kolegium w GnieŸnie na sportowo
22 } MUZYKA
• Aula koncertowa
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF