Życie Uniwersyteckie Nr 5/2008

Spis treści
4 } wydarzenia
• •Kalendarium
• •Œwiat w nanoskali
• •Majówka z Erasmusem – X-lecie programu LLP Erasmus na UAM
• •85-lecie Studenckiego Ko³a Naukowego Geografów
im. Stanis³awa Paw³owskiego
• •Doktoranci na miêdzynarodowych warsztatach
• •Ogólnopolska debata w Poznaniu: Jaki jesteœ doktorancie?
7 } na szlaku
• •Camino de Santiago
8-9 } porozmawiajmy
• •Nowi prorektorzy UAM
• •O przysz³oœci nauki
10-11 } konferencje
• •Konferencja G-5
• •Spotkania z I³³¹
• •Studenci prawa: W miêdzynarodowych zmaganiach
• •Student – biznesmen. To brzmi dumnie!
12-13 } w unii z Uni¹
• •Ulepszanie Wspólnoty
• •Medale „Gloria Artis”
• •Co z t¹ Kart¹?
15-20, 32 } na sportowo
• •Ci, co skacz¹ i biegaj¹
• •Szczypiorniœci na poznañskich piaskach
• •Pokonali dystanse
• •Pla¿a w Poznaniu
• •Siatkarki UAM w Katowicach tu¿ za podium
21-23 } wyk³ad
• •O uprawianiu matematyki
24 } bez granic
• •Kilonia wita Poznañ
25 } kultura
• •Aula koncertowa
26-27 } uniwersyteckie pa³ace
• •Dom Pracy Twórczej w Ci¹¿eniu
28 nasi } laureaci
• •Imagine Cup: Studentki UAM w reprezentacji Polski
• •Laur polonistyczny
• •Poznañ wyró¿nia najlepszych
30 } ksi¹¿ki
• •Jan Tomasz Gross na UAM
• •Biblioteka miejscem spotkañ
31 } Juwenalia
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF