Życie Uniwersyteckie Nr 5/2007

Spis treści
4-7 } wydarzenia
• • Mo¿liwoœci finansowania stypendiów dla doktorantów
• • Kolejna wiosna geodetów i kartografów
• • Stulecie urodzin prof. Janusza Pajewskiego
• • Doctorat honoris causa dla prof. Czes³awa B³aszaka
8 } na niebie
• • Dlaczego S³oñce siê nie uœmiecha?
Park w œrodku nocy – taka sceneria przypomina film
grozy lub thriller. Tym jednak, którzy w kwietniowy weekend wybrali siê do Obserwatorium Astronomicznego
UAM, podobne okolicznoœci bêd¹ kojarzyæ siê z ogl¹daniem Ksiê¿yca, Wenus i Saturna.
12-13 } „Gandhiemu”
• • Swojego mistrza, prof. Zygmunta Ziembiñskiego
wspomina prof. S³awomira Wronkowska-Jaœkiewicz
15 } impresje
• • Wiosna... panie studencie!
16-17 } studencka kultura
• • Brakuje u³añskiej fantazji – co siê sta³o z kultur¹
studenck¹?
18-19 koniec wieñczy dzie³o
• • Absolutoryjne zdjêcie w pó³cieniu
Uroczysty nastrój, wzruszenie rodziców, duma absolwentów. Kwiaty i gratulacje.
20 } Juwenalia
• • „Z³¹czeni, ale nie spiêci”
Tegoroczne Juwenalia ruszy³y pod has³em „Z³¹czeni, ale
nie spiêci”. Mimo niesprzyjaj¹cej aury mo¿na uznaæ je
za udane, chocia¿by ze wzglêdu na fakt, ¿e po raz
pierwszy od kilku lat odby³y siê one na wszystkich
poznañskich uczelniach.
21 } praca
• • Kolejne kroki na œcie¿ce kariery
22-25 kultura
• • Czterdzieœci lat minê³o...
Pierwszy powa¿ny koncert Chór Akademicki UAM da³ 6
marca 1967 r. na schodach przed sal¹ 117.
26-29 } absolwenci
• • Po co siê stowarzyszaæ?
Uniwersytet to nie tylko uporz¹dkowany zbiór profesorów i studentów, lecz przede wszystkim ¿ywa wiedza,
pobierana i pomna¿ana przez kolejne roczniki akademickie, a nastêpnie realizowana - poprzez absolwentów
- w ¿yciu spo³ecznym kraju.
30-31 } na sportowo
• • Student - sportowiec?
Jak co roku, wielu studentów UAM stanê³o przed dylematem - czy w Dzieñ Sportu wzi¹æ udzia³ w zawodach,
czy potraktowaæ go jako przerwê w zajêciach i zostaæ
d³u¿ej w ³ó¿ku, by odespaæ zarwane noce.
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF