Życie Uniwersyteckie Nr 4/2017

Spis treści
MóWi ReKtoR UAM
4 | W głos naszej społeczności chcę się uważnie
wsłuchiwać
PeRsPeKtyWy DLA NAUKi
6 | Środowisko potrzebuje rzetelnej debaty
Z prof. Ryszardem Naskręckim, prorektorem UAM,
roZmawia Jolanta Lenartowicz 
WyMiANA MyŚLi
8 | Ustalony „stary porządek” to dla uczelni
rozwiązanie nie najlepsze
9 | Jakość przed ilością
AKADeMiCKie DeBAtoWANie
10 | Jak zrobić się mądrzejszym?
11 | słowa na wolności
DRogi i BeZDRożA
12 | Światowa kariera doktor Anny olgi szust
PożegNALiŚMy
14 | Zostanie zapamiętany jako człowiek
o dobrym sercu
Zmarł prof. UAM dr hab. Kazimierz Robakowski, historyk
i politolog, długoletni dyrektor instytutu Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa naszego uniwersytetu.
tARgoWANie i KsiążKi
15 | Cały Poznań czyta
15 | Śladami pracy organicznej
NAsZ UNiWeRsytet
16 | otwarte dla chętnych
16 | studenckie pytania
Z PRZesZŁoŚCi
18 | Badając relikwie weryfikuję historyczność
ewangelii
19 | tajemnice Ziemi
Z NAMi, CZy oBoK
20 | Kamizelki nieobecnych wśród nas
20 | Między kulturami
WieRsZe Z sZUFLADy
21 | Nieznana twarz Nadwornego Poety UAM 2017
W AtMosFeRZe XiX WieKU
22 | Paryż polskich romantyków
NAsZ UNiWeRsytet
23 | KRótKo
23 | Płynne granice
styPeNDyŚCi KiRKLANDA
24 | Poznają Poznań
MUZyKA
25 | Aula koncertowa
BADANiA i „BADANiA”
26 | Zarzuty dla fałszywego „profesora”
NAsZ UNiWeRsytet
26 | Historia ukryta w słowach...
NA sPoRtoWo
27 | Mistrzostwa Polski Pracowników
szkół Wyższych w Piłce siatkowej
27 | W przysiadach o rekord guinnessa
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF