Życie Uniwersyteckie Nr 4/2015

Spis treści
WydArzeNiA
4 | Krótko
Wy
dArzeNiA
5 | Mocna Karta dla UAM?
Wiersze ręcznie pisane
PożądANe zWiązKi
6 | Nauka-innowacje-biznes – Poznański Model Transferu Wiedzy
Z prof. Bogdanem Marcińcem, Prezesem Zarządu Wielkopolskiego
Ce
ntrum Zaawansowanych Technologii rozmawia Jolanta Lenartowicz
STyPeNdiA KUlczyKóW
8 | czternaste rozdanie
eliTA?
10 | Jaką ścieżką do rozwoju?
11 | dzień dla doktoranta
reKrUTAcJA
12 | z Fulbrightem do USA
Z prof. Zygmuntem Derewendą rozmawia Magda Ziółek
oBSerWAToriUM
13 | Na Słonecznej – w cieniu Księżyca
50 lAT MiNęło
14 | ósmego dnia Pan Bóg stworzył teatr
chcieliśmy po prostu robić teatr
NASz UNiWerSyTeT
16 | Bałkańskie sprawy
NASz UNiWerSyTeT
17 | Najlepsze referaty i eseje
z przeszkodami
TAJ
eMNice cAłUNU
18 | certyfikat Pogrzebowy Jezusa z Nazaretu
oto dekalog: dziesięć słów
My i śWiAT
20 | Historyczna parapetówka na festiwalu
KUlTUrA
22 | Aula koncertowa
NA SPorToWo
23 | Nie tylko piłkarze i opiekunki
dzień Frankofonii w instytucie Filologii romańskiej
cztery miliony machnięć wiosłem
 
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF