Życie Uniwersyteckie Nr 4/2011

Spis treści
4 | WYDARZENIA
• Kalendarium
5 | KONFERENCJE
• Pomiêdzy jêzykami
• Polsko-niemiecka debata
o przysz³oœci uczelni
6 | WYDARZENIA
• Nagrody ministra
dla naukowców UAM
• Wspólny kierunek
• Stypendium z Wyboru
• Zamieñ szare na z³ote
• U nas siê krêci!
8 | STRATEGIE NIEZALE¯NE
• Na nauce najlepiej znaj¹ siê
naukowcy
9 | MY W UE
• Europa dla ka¿dego
• Tak! Pomagam
• Start zdolnych
10 | REKTORSKIE CZWARTKI
• Mój drugi uniwersytet
Z prof. Bronis³awem
Marciniakiem, rektorem UAM,
rozmawia Jolanta Lenartowicz
• Wino, kobiety, œpiew
i znawcy antyku
• O. Jan Góra z krzy¿em
12 | NOWELIZACJA
• Nowe prawo dla szkó³ wy¿szych
13 | INTERDYSCYPLINARNIE
• Krok w przysz³oœæ
• VitaInSilica - przedsiêbiorczoœæ
akademicka na UAM
14 | PERSPEKTYWY
• Czego oczekuj¹ w roku 2011...
16 | PRZEŒWIETLANIE
M£ODYCH
• W¹tli m³odzieñcy
i niewyspane panny
17 | SPOTKANIA
• Trwa sztafeta pokoleñ
• Na stra¿y przestrzeni
18 | PRZED EGZAMINAMI
• Powtórka przed…
19 | PUNKT WIDZENIA
• Konferencja i widmo
• Konsultacje psychologiczne
dla studentów
20 | KOBIETY W NAUCE
• Noblistka na Wydziale Chemii
• Ortografia dla koneserów
21 | BADANIA
• Pokochajmy topole!
Z dr Magdalena Krzes³owsk¹
z Zak³adu Botaniki Ogólnej UAM
rozmawia Maria Rybicka
22 | DALEKO I BLISKO
• Fortece Sudanu
• „Wiosna przyjdzie i tak”
23 | WYDARZENIA
• Odesz³a wielka Maestra
• Piotr Orawski i jego lekcja muzyki
24 | NA SPORTOWO
• I liga... w przysz³ym roku
• Sport i nauka: dobrana para
26 | DEKADA
JUBILEUSZOWA UAM
(2009-2019)
• Wielka Majówka UAM 2011
28 | FESTIWALOWO
• Po raz czternasty
„Uczymy siê od najlepszych”
30 | MUZYKA
• Aula koncertowa
31 | VERBA SACRA
• Modlitwa nad miastem
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF