Życie Uniwersyteckie Nr 4/2010

Spis treści
4 WYDARZENIA
• Kalendarium
5 SPOTKANIA
• Absolwencie - na Zjazd!
• Tydzieñ Mózgu - Jak szara masa steruje ¿yciem
• Przedsiêbiorczy akademicki kwiecieñ
6 WYDARZENIA
• Konkurs fotograficzny - UAM okiem studenta
• 10 lat turystyki i rekreacji na UAM
8 NASZ UNIWERSYTET
• Uniwersytet w drodze do europejskiej czo³ówki
• Studium Jêzyka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM
10 M£ODZI BADACZE
• Kongres, interdyscyplinarnoœæ i stypendia
12 NA ELEKTRONICZNEJ ŒCIE¯CE
• AMUR - otwarte okno na œwiat
14 KULTURA
• Chopin oczami rodaków
• 7 MAJA - Dzieñ Studenta UAM
w Poznañskim Muzeum Narodowym
16 NA ELEKTRONICZNEJ ŒCIE¯CE
N@dchodzi now@ poczt@. Elektroniczn@
17 NA SPORTOWO
• Do zwyciêstwa jeden mecz
18 NASZ UNIWERSYTET
• Aula koncertowa
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF
ZU_04_2010.pdf1007.28 KB