Życie Uniwersyteckie Nr 4/2008

Spis treści
4-5 } wydarzenia
6-7 } wydarzy³o siê
8-9 } spotkania
• • Minister na Uniwersytecie
• • Nowy bud¿et, nowe wyzwania
10-11 } edukacja dla partnerstwa
• • Miêdzynarodowe Studia Ba³kanistyczne
• • Kanadyjskie sympozjum - edukacja miêdzy kulturami
12-13 } rektorzy
• • Wzór na rozwój Uniwersytetu?
Z rektorem-elektem, prof. dr. hab. Bronis³awem Marciniakiem rozmawia Jolanta Lenartowicz
• • Rektorzy, jacy byli
14-15 } Verba Sacra
16-17 } jubileusz
• • Mamy 15 lat
• • Okiem kronikarza
Ze Stanis³awem Ossowskim, dziennikarzem,
fotoreporterem, d³ugoletnim wspó³pracownikiem
„¯ycia Uniwersyteckiego” rozmawia Magdalena Zió³ek
18-19 } zdrowie
• • Miêdzy biologi¹ a medycyn¹
20 } ze zbiorów biblioteki
• • Ujawnienie epizodów nieznanych
21 } kod porozumienia
• • Prawnicy zapraszaj¹ lekarzy
22-23 } zbli¿enia
• • Dystans wyostrza obraz
Z Lotharem Quinkensteinem rozmawia Alexander Höllwerth
24 } kultura
25 } ksi¹¿ka i dyskusja
26 } Dni Prawnika
27-28 } wybory 2008 w obiektywie
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF