Życie Uniwersyteckie Nr 4/2007

Spis treści
4-5 } wydarzenia
Anglistyka z klas¹
Wszyscy wiemy, ¿e poznañska anglistyka jest dobra.
Jednak jak bardzo dobra, wielu z nas uœwiadomi mo¿e
dopiero fakt, ¿e od Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej
otrzyma³a ocenê wyró¿niaj¹c¹
6-7 } spotkania
Udane mówienie
Jak mówiæ do innych – studentów, wspó³pracowników,
podw³adnych, prze³o¿onych wyborców itp. – by byæ
s³yszanym i rozumianym, by odbiorcy nie ziewali
z nudów, jak „nie podpaœæ” podczas obrony pracy
magisterskiej
8-9 } lustracja
Lustracja tak, ale...
Na Uniwersytecie poznañskim, podobnie jak i w ca³ym
œrodowisku naukowym i akademickim – trwaj¹ debaty
o lustracji i trybie jej przeprowadzania. Temat jest
gor¹cy, niejednoznaczny, wzbudzaj¹cy wiele emocji.
10 } edukacja
Uniwersytet na progu przemian
O formach promocji oferty edukacyjnej UAM
z prof. UAM dr. hab. Ryszardem Naskrêckim,
dziekanem Wydzia³u Fizyki rozmawia Magdalena Zió³ek
11 } na wystawie
Gin¹cy œwiat storczyków
12-13 } temat z ok³adki
„Drzwi otwarte”
w dobie Uniwersytetu otwartego
14-15 } na swoim
Na w³asny rachunek
Zdziwienie budz¹ studenci - œmia³kowie, którzy ju¿
podczas studiów otwieraj¹ w³asne firmy.
17 } pasje
Historia na ¿ywo
Rozmowa z Micha³em Ró¿yñskim ze Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznych „Odwach”, studentem
IV roku historii na UAM
19 } zbli¿enia
Wszechstronni rusycyœci
„KOPPP sta³ siê instytutow¹ <<szuflad¹>>,
skarbnic¹ naszych myœli u³o¿onych w strofach wierszy
czy fragmentach prozy”
20 } skarby biologów
Od czaszek po roztocza
Zbiory przyrodnicze Wydzia³u Biologii UAM to zbiór
skarbów, robi¹cych wra¿enie nawet na laiku
22 } muzyka
Pod australijskim niebem
Zapiski z podró¿y koncertowej Chóru Kameralnego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
w dniach 28.01.- 21.02.2007 r.
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF