Życie Uniwersyteckie Nr 3/2011

Spis treści
4 | WYDARZENIA
Kalendarium
5 | KONFERENCJE
• Ani raj ani piek³o
• Na skrzyd³ach biznesu
• Chromatografia
- to ju¿ codziennoœæ
• O potrzebie spektroskopii
6 | MIÊDZY NAMI
• Gdy Kowalski spotyka Schmidta
• Prawo i energia
7 | WARTO WIEDZIEÆ
• Praca czy emerytura?
8 | W S£UBICACH
• Z mam¹ na… studia
• Prawo po niemiecku
9 | DLA PRAKTYKI
• Nowe kryteria kierunków
zamawianych
• Z prawniczym wsparciem
10 | STRATEGIA
• Gra o jakoœæ
Z prof. Mari¹ Zió³ek,
pe³nomocnikiem rektora
do spraw jakoœci kszta³cenia,
rozmawia Jolanta Lenartowicz
12 | PERSPEKTYWY
Czego oczekuj¹ w roku 2011...
...poloniœci?
...neofilologowie?
...prawnicy
14 | SESJO NIE MÊCZ
• Ju¿ po sesji. Jak wyszli z opresji?
16 | NOWOCZEŒNIEJ
• Biblioteka nawet na Facebooku
17 | POZA STUDIAMI
• Student posprz¹ta i...
18 | W GÓRÊ MURY!
• Plac budowy: UAM
Z in¿. W³odzimierzem
P³otkowiakiem,
wicekanclerzem UAM
rozmawia Jolanta Lenartowicz
20 | TRADYCYJNIE
• My, akademicy z korporacji
21 | POS£UCHAJMY
• Student w operze
22 | M£ODA SZTUKA
• Medal na kredyt
23 | BIBLIA PO KASZUBSKU
• „B³ogos³awi,
dëszo moja, Jahwe!”
24 | PO S¥SIEDZKU
• Niemiecko-polskie
miejsca pamiêci narodowej
25 | MUZYKA
• Aula koncertowa
26 | NA SPORTOWO
• Przerwana dobra passa
siatkarzy
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF