Życie Uniwersyteckie Nr 3/2010

Spis treści
4 WYDARZENIA
• Kalendarium
5 MY I ŒWIAT
• UAM - po europejsku
• My w EDUSACIE
6 Z UZNANIEM I SENTYMENTEM
• Tradycyjna ksi¹¿ka istnieje...
• II Dyktando S³ubickie
7 WSPÓ£PRACA INTERDYSCYPLINARNA
• Cztery uczelnie - jedno Centrum
8 POZNAJMY SIÊ
• Razem uczymy siê uniwersytetu
• Od monarchii do komputerów
9 DOKTORANCI I STYPENDIA
• Przepisy s¹ twarde, a paradoksy ogromne
• Poznañ - badawcze wyzwanie
10 UTRWALANIA PAMIÊCI
• 40-lecie Centrum Informatycznego UAM
Wspomnienie o prof. Stanis³awie Paw³owskim
12 BADANIA
• Stypendyœci Fundacji UAM
14 NASZ UNIWERSYTET
• Dzieñ przedsiêbiorczoœci akademickiej
16 ŒWIAT SIÊ SPRZECIWIA
• Bunt o ró¿nych obliczach
18 NA SPORTOWO
• Siatkarze wygrywaj¹ we wspania³ym stylu
19 KULTURA
• Aula koncertowa
20 NASZ UNIWERSYTET
• Do gwiazd, mimo trudnoœci
• Verba Sacra - setne spotkanie
• XIII Poznañski Festiwal Nauki i Sztuki 27-29 kwietnia 2010
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF