Życie Uniwersyteckie Nr 3/2009

Spis treści
4 } KALENDARIUM
5-7 } WYDARZENIA
•Stypendyœci - Gromadka Pajewskiego
•Holoubek król
•W sprawie zbli¿enia dwóch narodów
8 } PERSPEKTYWY
•Doktorat miar¹ wyzwañ
10 } DLA NOWEJ STRATEGII
•Pytania o Proces Boloñski
12 } JAK SIÊ SPRZEDAÆ?
•Targi o studenta
14 } WIRTUALNA SZKO£A
•Widzieæ cz³owieka - nie niepe³nosprawnoœæ
Z prof. Ann¹ Brzeziñsk¹ na temat projektu badawczego:
uwarunkowania aktywnoœci zawodowej osób
niepe³nosprawnych rozmawia Gra¿yna Barabasz
•Miêdzy nauk¹ a przemys³em
18 } JUBILEUSZ
•Jeden ludŸ, Bo¿ena Chrz¹.
•XXXIV Konkurs na Najlepszy Referat Studencki
w Instytucie Filologii Polskiej UAM
20 } DOŒWIADCZENIA
•Wielki Zderzacz Hadronów
21 } NUZYKA
•Aula koncertowa
22 } NA SPORTOWO
•Z nowym sternikiem
Z mgr. Piotrem Szafarkiewiczem, pe³ni¹cym obowi¹zki
kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM
rozmawiaj¹ Marcin Piechocki i Adam Barabasz
23 } WYDARZENIA
•Uroczystoœæ odnowienia doktoratu
Profesora Piotra Skubiszewskiego
•Otwarcie „Galerii politycznej
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF