Życie Uniwersyteckie Nr 3/2008

Spis treści
4-6 } wydarzenia
•• Kalendarium
•• Wspomnienie o profesorze Andrzeju Kopcewiczu
•• Poznañ stolic¹ ksi¹¿ki naukowej
•• Koniec budowy CEG
•• ¯ycie Uniwersyteckie
w towarzystwie National Geographic
7 } tele-wyk³ady
•• Uniwersytet przychodzi do domu?
8-9 } wspomnienia
•• 40 lat minê³o... Zak³adowi Historii Wychowania
10-11 } nominacje
•• W profesorskim gronie
12-13 } perspektywy
•• Ile innowacyjnoœci na uczelni
14-15 } cisza!
•• W kabinie bez echa
16-17 } zwyczaje
•• Zagraj w palanta... ku Bo¿ej chwale
•• Oko³oœwi¹teczne zwyczaje
18 } Marzec ‘68
•• Czyj jest ten „Marzec”?
•• Marcowe Jedwabne i stan wojenny
19 } dyskusja
•• Pytania o Kosowo
20 } prezentacje
•• Kolegium Europejskie noc¹
21 } poloniœci
•• Najlepsze referaty
22-23 moja I³³akowiczówna
•• By³am u niej na „s³u¿bie”
24 } kultura
•• Pokazali skrzyd³a!
25 } kultura
•• Aula koncertowa
26 } na sportowo
•• Z³oty futsal
•• Solidni i pewni
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF