Życie Uniwersyteckie Nr 2/2017

Spis treści
perspektywy dla nauki
3 | Jak się wyrwać z pułapki
średniego rozwoju
Z prof. Ryszardem Naskręckim,
prorektorem do spraw nauki
i rozwoju UAM rozmawia Jolanta
Lenartowicz
5 | dziewięć kroków
do narodowego
ko
ngresu nauki
6 | Moim zdaniem
wspoMnienia –
profesor lech trzeciakowski
8 | takim, drogi profesorze,
pozostaniesz w naszej
pamięci…
w przyJaŹni z naukĄ
10 | od 160 lat z nami
nasz uniwersytet
11 | dla dobra wspólnego
wy
rÓŻnienia
12 | wsparcie dla aktywnych
podrÓŻe ksztaŁcĄ
14 | lekcja zza oceanu
rok Bez oJca
16 | poznań? chciało mi się płakać
przeciw uprzedzenioM
18 | uniwersytet bez
dyskryminacji
Z prof. dr. hab. Robertem Kmieciakiem,
uniwersyteckim pełnomocnikiem
do
spraw równego traktowania,
ro
zm
awia Jolanta Lenartowicz
trudne pytania
19 | salonowe wymiany myśli
My i świat
20 | niepokojące pomarańczowe
kamizelki
dla dialoGu
21 | XX dzień Judaizmu
noce i dni
22 | potyczki z sesją
w świecie koMiksÓw
23 | opowiadania z „dymkami”
nasz uniwersytet
24 | pałace po wolsztyńsku
sŁuBice – konferencJa
24 | europa XXi wieku
dŹwiĘki z Boliwii
25 | czy Morricone się mylił?
Muzyka
26 | aula koncertowa
dekaloG Jak Gorset
27 | drogowskaz dla rozumnego
wy
darzenia
28 | niemiecko-polskie spotkanie
29 | 20 lat? to pestka
nasz uniwersytet
30 | idziemy krok dalej…
Z Marzenną Ledzion-Markowską,
dyre
ktorem Wydawnictwa
Na
ukowego UAM, i Zofią Strzyż,
dyre
ktorem Projektu MTP, rozmawia
Magda ZiółeK
 
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF