Życie Uniwersyteckie Nr 2/2011

Spis treści
4 | WYDARZENIA
6 | NASZ UNIWERSYTET
Dyplomacja, media, biznes
7 | NASZ UNIWERSYTET
Tymoteusz wci¹¿ ma nadziejê
8 | EDUKACJA USTAWICZNA
Ucz i b¹dŸ uczony
10 | JAKA DROGA
Konstruujemy prawne ramy
12 | STAROŒWIECKA JAK NOWA
Taka piêkna biblioteka
14 | AMU PIE
Tylko nie po polsku
15 | WYPRAWY W NIEZNANE
Afrikaans, zulu i xhosa
czyli poznañskie studentki w RPA
16 | MOIM ZDANIEM
Byæ dziekanem i pozostaæ sob¹
17 | MOIM ZDANIEM
Prawnie o sporcie
18 | PERSPEKTYWY
Czego oczekuj¹ w roku 2011...
20 | MO¯LIWOŒCI I SZANSE
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
- wsparcie nauki w 2011 r.
22 | W TECHNICZNYM PIONIE
Budowanie z sercem
24 | DZIEÑ JUDAIZMU
Ale brider
26 | MUZYKA
Aula koncertowa
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF