Życie Uniwersyteckie Nr 2/2010

Spis treści
4 WYDARZENIA
• Kalendarium
• Twoja szansa na sukces
• Jan KoŸmian patronem poznañskiej ulicy
6 MY ABSOLWENCI
• Sentymenty dojrzewaj¹ z wiekiem
• Wieczór w Operze
8 W PRZESZ£OŒCI
• 150 lat dla nauki
9 KU PRZYSZ£OŒCI
• Jakie szkolnictwo wy¿sze w latach 2010-2020?
10 STYPENDIA FUAM
• Najlepsi z najlepszych
12 PERSPEKTYWY
• Czy Uniwersytetowi
potrzebna jest promocja?
14 DEBATY
• Nasi goœcie: Leszek Balcerowicz, Rita Süssmuth
16 W EUROPEJSKICH RAMACH
• IDEAS - liczy siê pomys³ oryginalny, interdyscyplinarny,
ryzykowny
• Œródziemnomorski „targ naukowy”
18 MO¯EMY W TYM POMÓC
• Tymoteusz ma nadziejê
20 NA SPORTOWO
• Zagraj z ”Or³ami”
• Siatkarze AZS UAM Poznañ w fazie play-off!
• Awans nadal w zasiêgu rêki
22 KULTURA
• Aula koncertowa
• 200 Akademickich „Kwadransów”
to… kawa³ uniwersyteckiej historii
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF