Życie Uniwersyteckie Nr 2/2009

Spis treści
4 } KALENDARIUM
5-7 } WYDARZENIA
8 } MIANOWANIA
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów w IFA
9 } PERSPEKTYWY
Prawne „usprawnianie” Uniwersytetu
Z prof. Krzysztofem Krasowskim, prorektorem ds. kszta³cenia
UAM rozmawia Jolanta Lenartowicz
10 } JUBILEUSZE
Nasz Profesor Sylwester Dworacki
12 } JUBILEUSZE
Z wielkiej mi³oœci do ksi¹¿ek
Z okazji Jubileuszu pracy naukowej,
z prof. zw. dr hab. Mari¹ Dudzikow¹ w Zak³adzie Pedagogiki
Szkolnej (Wydzia³ Studiów Edukacyjnych UAM),
którym dotychczas kierowa³a, rozmawia Magdalena Zió³ek
14 } W NOWEJ FORMULE?
Uniwersytet „na moœcie”
16 } KIM JESTEŒMY
Kandydaci, przybywajcie…
18 } Globalnie o Astronomii
Patrzymy na to samo niebo
20 } DEBATY
Dialog chrzeœcijañsko-¿ydowski a mass media
22 } KONKURSY
Przypomnijcie, jak za dawnych lat…
24 } MY I ŒWIAT
Niezwyk³e kompendium
26 } WYPRAWY
Spitsbergen z bliska
Z dziennika wprawy prof. Jerzego Fedorowskiego
28 } MIÊDZY KULTURAMI
Nowy Rok Chiñski na UAM
29 } MUZYKA
Aula koncertowa
30 } NA SPORTOWO
Niezmiennie wysoki poziom
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF