Życie Uniwersyteckie Nr 2/2008

Spis treści
4-5 } wydarzenia
• • Kalendarium
• • Wielokulturowoœæ jako europejska wartoœæ
6-7 } przed kampani¹
• • Sztuka wyboru
8 } gor¹cy temat
• • Nauka potrzebuje pieniêdzy i integracji
9 } wydarzenia
• • Urodziny wœród przyjació³
10 } wydarzenia
• • Fenomen uniwersytetu
• • Politycy na granicy
11-16 Studencki Marzec,68
• • To by³a prowokacja?
• • Przebieg studenckiego protestu w Poznaniu
• • Uniwersytet po Marcu
• • Dyscyplinowanie Uniwersytetu po wydarzeniach
Marca '68
17-19 } dni niecodzienne
• • Polarne mrozy – na Uniwersytecie
• • Dzieñ Kryptologii
• • Dzieñ Erasmusa
20-21 podgl¹danie
• • Pracownie uniwersyteckich uczonych
22-23 kultura
• • Aula koncertowa
• • Dialog mo¿liwy i konieczny
24 dni niecodzienne
• • Wielki Uniwersytet Œwi¹tecznej Pomocy!
• • Trochê inny Dzieñ Kobiet
26-27 Rok Szczura
• • Chiñski Nowy Rok
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF