Życie Uniwersyteckie Nr 12/2010

Spis treści
4-9 | WYDARZENIA
10 | NA SWOIM
Jak Wydzia³ Prawa szuka³…
swojej siedziby
NIEPODLEG£OŒCI 53
nowy adres poznañskiego prawa
12 | CA£A NAPRZÓD
Na pó³metku kadencji
14 | GODZIWE PIENI¥DZE I…
O wynagrodzeniach
czyli miêdzy marzeniami a realiami
Jak daleko do „Nowoczesnej Uczelni”?
16 | STUDENCKIE BADANIA
Traszki naukowo podgl¹dane
17 | W ŒWIECIE
By³em trenerem w Nikaragui
18 | TEGO NIKT JESZCZE NIE ROBI£
Modernizowanie polonistów
19 | SKARBY
Ta mapa to arcydzie³o
20 | VERBA SACRA
Gala sienkiewiczowska
22 | MUZYKA BEZ GRANIC
Œpiewaj¹co przez œwiat
23 | MUZYKA BEZ GRANIC
Polska muzyka na emigracji
24 | MUZYKA
25 | NA SORTOWO
Jak studenci lubi¹ sport
26 | STARE I NOWE PIÊKNO
Cieszy mnie ka¿dy stukot
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF