Życie Uniwersyteckie Nr 12/2009

Spis treści
5 | Uczeni na medal
5 | Rada Naukowa IKE UAM oficjalnie powo³ana
6 | Nowa siedziba prawników
6 | UNICEF na Gwiazdkê
- studenci pomagaj¹ dzieciom z Afryki
6 | 10 wybitnych m³odych naukowców
nagrodzonych
7 | Laereat nagrody Young Researcher
8 | Literaturoznawstwo i globalizacja
9 | By greka nie umar³a
10 | Nagrody Lednickiego Or³a Piastowskiego
11 | Parka nauki i biznesu
12 | „Polskie Noble” – przyznane
16 | Prof. Jerzy Fedorowski - doktorem honoris causa UAM
17 | Wyk³ad inauguruj¹cy rok akademicki 2009/2010
19 | Noc Verba Sacra
21 | Aula koncertowa
22 | Jest wiele Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
23 | Uniwersyteckie budowanie
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF