Życie Uniwersyteckie Nr 12/2008

Spis treści
4 } Kalendarium
5 } Z ¿a³obnej karty
Uniwersytet po¿egna³ swoich
wspó³twórców
6 } wydarzenia
O¿ywione debaty studentów
7 } ponad granicami
MIñsk MOskwa KIjów 2008,
czyli Dni Kultury
Wschodnios³owiañskiej
8 }refleksje
9 } verba sacra
Od Dostojewskiego do Horacego
10-12 } porozmawiajmy
Co to jest akademicka
przedsiêbiorczoœæ?
- rozmowa z prof. Jackiem
Guliñskim, prorektorem
ds. programów europejskich
i wspó³pracy
z gospodark¹ UAM
Na progu przemian kadrowych
- rozmowa z prof. dr. hab.
Andrzejem Lesickim,
prorektorem ds. kadry
i rozwoju uczelni
13-15 } nasz Uniwersytet
Antyk fundamentem
cywilizacji europejskiej
- wyk³ad inauguruj¹cy
rok akademicki 2008/2009
16 } po latach
Absolwenci na Morasku
17 } 100-lecie ptp
Najwiêksze spotkanie polskich
psychologów
18-19 } jubileusz
Rozmowa z prof. Helen¹ Sêk
z Instytutu Psychologii Wydzia³u
Nauk Spo³ecznych UAM
z okazji Jubileuszu 70-lecia
20 } nasz Uniwersytet
XXII Letnia Szko³a M³odych
Pedagogów
21 } prezentacje
22-23 } kadry
promocje naukowe
24 } wsparcie bez granic
Europejski projekt dla uczelni
z Uzbekistanu
25 } Aula koncertowa
26-27 } dla klimatu
Miêdzy Bali a Kopenhag¹,
czyli COP 14 w Poznaniu
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF