Życie Uniwersyteckie Nr 11/2010

Spis treści
4-9 | WYDARZENIA
10-11 | PERSPEKTYWY DLA NAUKI
Wielkie wietrzenie
naukowych przybytków
Z prof. Jackiem Witkosiem, prorektorem
UAM, rozmawia Jolanta Lenartowicz
Miêdzy Harvardem a Buenos Aires
Rozmowa z dr Dari¹ Hejwosz,
socjologiem edukacji
12-13 | PREZENTACJE
Czasem d³ugo nie mo¿na zasn¹æ
Rozmowa z prof. S³awomir¹
Wronkowsk¹ - Jaœkiewicz
sêdzi¹ Trybuna³u Konstytucyjnego
14-15 | KONFERENCJE
Hermeneuci w Poznaniu
Medycyna mrocznych czasów
41. Miêdzynarodowa konferencja
jêzykoznawcza
Pilski konwent rektorów
16 | VERBA SACRA
Ten trudny Hölderlin
17 | OD STU LAT
„Kto mo¿e, niech jedzie na misje”
18-19 | ODKOPYWANIE DZIEJÓW
Tajemnice antycznego miasta
20-23 | NAUKOWE WYPRAWY
W przyjaŸni z Krajem Basków
Z wêdrówki po ukraiñskich stepach
24 | STYPENDYŒCI
25 | AULA KONCERTOWA
26 | „ATAKOWANIE” SZCZYTÓW
28 | DZIECI - WYK£ADOWCAMI
NA UAM
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF