Życie Uniwersyteckie Nr 11/2009

Spis treści
4-7 | WYDARZENIA
• Kalendarium
• Na konferencjê nowym rowerem
• Serce bij¹ce w Muzeum
• Pierwszy w Polsce EKO uniwersytet dla dzieci
• Po¿egnanie prof. dr. hab. Andrzeja Wójcika (1926-2009)
8 | SPOTKANIA
• Klub „Tygodnika Powszechnego”
• „Sztuka w s³u¿bie edukacji”
• Konkurs na najlepsz¹ pracê magistersk¹
10 | PONAD GRANICAMI
• Wrzesieñ po polsku
11 | GDZIE SZUKAÆ FUNDUSZY
• Programy europejskie na UAM
12 | NASZ UNIWERSYTET
• Zak³adamy w³asn¹ firmê
• Uzupe³nij swoj¹ fiszkê!
14-16 | POLSKIE NOBLE
• Trzy „polskie Noble” dla uczonych z UAM
17 | OPCJE
• Co ma rolnik do Waszyngtonu?
18-19 | WSPÓLNE DOŒWIADCZENIA
• Polonistyka po… macedoñsku
• XI Balcanicum Religia a polityka
w Europie Po³udniowo-Wschodniej
20-21 | KULTURA
• Verba Sacra - IX Festiwal Sztuki S³owa
• „Jan Pawe³ II - Odnowiciel Mowy Polskiej”,
Poznañ 2-3 czerwca 2009 roku
22-24 WSPÓLNE DOŒWIADCZENIA
• Goœcie z Kalifornii - na naszej uczelni
• Poznañskie doœwiadczenia w parze z brazylijskim wigorem
• O interkulturowoœci
• Mistrzostwa Wielkopolski Osób Niepe³nosprawnych
w P³ywaniu
25 | MUZYKA
• Aula koncertowa
26 | KSI¥¯KA
• Oczy chcia³yby jeszcze...
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF