Życie Uniwersyteckie Nr 11/2007

Spis treści
4 - 5, 22 } wydarzenia
• • Kalendarium
• • Z ró¿nych stron
• • UAM w kosmosie
• • GISday
6 } jubileusze
• • 40 lat pracy
naukowo-dydaktycznej na UAM
• • 10-lecie ochrony œrodowiska
7 } pielgrzymi
• • Na szlaku œwiêtego Jakuba
8-10 } archeologia
• • £ekneñskie skarby
• • Sensacje naukowe,
radoϾ i niedosyt
10-11 } dyskusje
• • Z tarcz¹ czy na tarczy?
• • XXI Letnia Szko³a M³odych
Pedagogów
• • Seminarium w Ci¹¿eniu
12 } miêdzy nami
• • A student czeka...
14-15 } w kadrze
• • Uniwersyteckie
• • Studio Filmowe
16-17 } ksi¹¿ka
• • Co nowego w Bibliotece
Uniwersyteckiej?
• • Pomagaj¹, informuj¹,
szkol¹
18 } kultura
• • Verba Sacra i lektury
Jana Paw³a II
19 } kultura
• • Aula koncertowa
20-21 } na sportowo
• • Nowi – starzy mistrzowie
• • Dziewczyna na medal!
23 } pamiêæ
• • Kolêda dla nieobecnych
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF