Życie Uniwersyteckie Nr 10/2015

Spis treści
Wy
darzenia
4 | Krótko
Przez MBa – do kariery
a co Ty chcesz zrobić dla uniwersytetu?
PrzeMóWienie inauguracyjne 2015/2016
5 | Mamy wiele powodów do radości i dumy
uniWerSyTecKie PaLMy
10 | Serviam ergo sum
Wy
róŻnienia
11 | Medale dla absolwentów
najlepsza w sporcie
Studencki Laur
Wy
Kład inauguracyjny
12 | Kryształ – świat, gdzie struktura ma sens
Badania nauKoWe
16 | Sięgaj i po gwiazdę z nieba
Z prof. Jackiem Witkosiem, prorektorem UAM, rozmawia Jolanta Lenartowicz
Badania
17 | Prof. Piotr Śniady laureatem nagrody ncn
Fundacja Po PoznańSKu
18 | Fundacja uaM ma 25 lat!
ModeLoWy TranSFer Wiedzy
20 | „arka przymierza” nauki i biznesu
Z prof. Bogdanem Marcińcem, wieloletnim dyrektorem Poznańskiego Parku
aN
ukowo-Technologicznego i prezesem Fundacji UAM,
ro
zm
awia Jolanta Lenartowicz
Peregrynacje i nauKa
22 | do composteli droga nieprosta
Z prof. Markiem Kręglewskim, prezydentem Grupy Compostela,
or
zm
awia Jolanta Lenartowicz
naSz uniWerSyTeT
23 | PLM – Poznańskie Spotkania językoznawcze
FiLoLogia noWoczeSna
24 | instytut Filologii rosyjskiej ma 50 lat
naSz uniWerSyTeT
25 | Premie – po nowemu
naSz uniWerSyTeT
26 | jerzy Fedorowski – Wspomnienie
KuLTura
27 | aula koncertowa
o poezji hellenistycznej w Salonie adama Mickiewicza
na SPorToWo
28 | jesienne sukcesy florecistów uaM
naSz uniWerSyTeT
29 | Terroryści na Morasku
naSz uniWerSyTeT – noc nauKoWcóW
30 | nauka przez zabawę
 
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF