Życie Uniwersyteckie Nr 10/2010

Spis treści
4-5 | WYDARZENIA
• Kalendarium
6 | Z HISTORII
Wystawa „UAM na zamku”
Romanica.doc
- nowe czasopismo on-line
7 | BUDUJEMY
Uniwersytecka Pi³a
8 | DECYZJE
Im siê uda³o - teraz czas na ciebie
Sta¿ Sukcesem Naukowca
9 | Z PERSPEKTYW¥
15 lat Poznañskiego Parku
Naukowo-Technologicznego UAM
10 | PO¯EGNANIE
Prof. Gerard Labuda
(1916-2010)
12 | INAUGURACJA
Uniwersytet
jest t¹ szczêœliw¹
instytucj¹...
18 | INAUGURACJA
Nagrody, wyró¿nienia, gratulacje
19 | LAUREAT
Prof. Waldemar ¯ukowski 15 laureatem
Uniwersyteckich Palm
20 | PIERWSZY W TYM ROKU
WYK£AD
Mowa genów
23 | MY I ŒWIAT
Konferencja w Mali
24 | MUZYKA
Aula koncertowa
25 | NA SPORTOWO
Dziewczyna z pi³k¹
26 | NA SPORTOWO
Nowa hala sportowa
ju¿ otwarta
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF