Życie Uniwersyteckie Nr 10/2009

Spis treści
4 } Kalendarium
5-7 } Wydarzenia
• Inauguracja gnieŸnieñska
• Nauka ze sztuk¹ w parze
• Czytaliœmy, czytamy i czytaæ bêdziemy…
• Instytut Kultury Europejskiej w GnieŸnie
• „Zapytaj Bibliotekarza” - nowa us³uga biblioteki
uniwersyteckiej
8-9 } Nasz Uniwersytet
• Profesor W³adys³aw Bartoszewski z goœcinnym wyk³adem
• Honorowy doktorat dla prof. Urszuli Rychlewskiej
• Doktorat honoris causa prof. Roberta H. Grubbsa
10-11 } Wyprawy
• W Wielkich Kotach nad Bajka³em
• Na dobry pocz¹tek: Greifswald!
12 } Podyskutujmy
• O uniweresytecie - myœli nieuczesane
13-16 } Inauguracja 2009/2010
• UAM w czo³ówce presti¿owych rankingów
17 } Nasz Uniwersytet
• Z dobrych najlepsi
18 } Akademickie godnoœci
• Trzy razy Palmy
20-21 } Studentki na medal
• Psychologia i mistrzowskie wios³a
• Z Magdalen¹ Kemnitz, wioœlark¹,
rozmawia Marcin Krupka
• Zarz¹dzanie i codzienny trening
Z p³ywaczk¹ Helen¹ Rachwa³,
multimedalistk¹ Akademickich Mistrzostw Polski,
rozmawia Marcin Krupka
22-23 } Akademickie wyprawy
• Misja Nikaragua
O Leninie, ka³asznikowach
i po¿ytkach z maleñkich roztoczy
24 } Verba Sacra
• Najstarsze Kazania Polskie
25 } Muzyka
• Aula koncertowa
26-27 } O nauce popularnie
• Pierwsza taka noc na Morasku
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF