Życie Uniwersyteckie Nr 10/2008

Spis treści
4 Kalendarium
5-7 } wydarzenia
••Jak mierzyæ odleg³oœæ
do gwiazd?
••IV Miêdzynarodowa Naukowa Konferencja
„Jêzyk religijny dawniej i dziœ”
••UAM - uczelnia przyjazna mobilnoœci
••Cz³owiek w œwiecie zwierz¹t
– zwierzêta w œwiecie cz³owieka
••PLM 2008 - Miêdzynarodowa konferencja
jêzykoznawcza
8-9 prezentacje
••Zale¿y nam na ludziach g³odnych wiedzy
Z prorektorem do spraw studenckich,
prof. Zbigniewem Pilarczykiem
rozmawia Jolanta Lenartowicz
••Chcemy goniæ czo³ówkê
Z prorektorem ds. nauki i wspó³pracy miêdzynarodowej,
prof. dr. hab. Jackiem Witkosiem
rozmawia Magdalena Zió³ek
10-15 } inauguracja
16-17 } Palmy uniwersyteckie
18 refleksje
••Moja najwa¿niejsza inauguracja - oczyma uczestników
19 kultura
••Aula koncertowa
20-21 na sportowo
••Brazylijska samba i litewski chleb
22 ksi¹¿ki
••Targi wróci³y do Collegium Maius
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF