Życie Uniwersyteckie Nr 10/2007

Spis treści
4-5 } wydarzenia
• • Kalendarium
• • Bia³a Góra – Nowy adres UAM
6-7 } w pamiêci
• • Miêdzynarodowa Szko³a Letnia
• • Jubileusz partnera – 550 lat Uniwersytetu Alberta
Ludwika we Freiburgu
• • Wspomnienie o Profesorze Jerzym Rubiñskim
8 } ksi¹¿ka
• • Poznañ – stolic¹ polskiej ksi¹¿ki naukowej
Z Iwon¹ Maruszewsk¹, dyrektorem
Wydawnictwa Naukowego UAM
rozmawia Jolanta Lenartowicz
9 - 13 } inauguracja
• • B¹dŸcie dumni, ¿e podejmujecie studia na UAM
14 -17 } wyk³ad inauguracyjny
• • Nowe œwiat³o na pocz¹tki Polski
18 -20 } wyró¿nienia
• • Z dobrych najlepsi
• • Zmieniaæ zastany œwiat – Rozmowa z prof. Iren¹
Obuchowsk¹, psychologiem
21 } kultura
• • Ksiêga Samuela
22-23 } bez granic
• • Francuski i Uniwersytet – Kurs o zrównowa¿onym
rozwoju – z myœl¹ o przysz³oœci
24-25 } Edukacja
• • e-studenci w sieci
26-27 } na sportowo
• • Uniwersyteckie „sreberka”
29-32 } Festiwal
• • To ju¿ 10 lat... Festiwalowa ³za krêci siê w oku
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF