Życie Uniwersyteckie Nr 1/2017

Spis treści
Wy
darzenia
4 | Krótko
nasz UniWersytet
4 | Pożegnaliśmy
młoda naUKa
5 | Koła w ruch!
PrzedstaWiamy ProreKtora
6 | dla mnie uniwersytet to dialog
doKtorat odnoWiony
8 | Uwierzyłem sienkiewiczowi...
PolemiKi
10 | logika: zamiast równości – systemowe
nierówności
Życzylibyśmy sobie raczej zwiększenia
liczby studentów
WsPomnienia
12 | Historyk filozofii, kreator i narrator życia
społecznego
W grudniu 2016 r. minęła pierwsza rocznica
śmierci prof. Grzegorza mariana Kotlarskiego
esej – „WyKład senioralny”
14 | meandry życia (cz. ii)
Promocja
16 | startupy oparte na wiedzy
PPnt inwestuje!
reŻyseria dźWięKU
18 | atrakcyjna piętnastolatka
nasz UniWersytet
19 | W gorącym związku ze skandynawią
akademickie Firmowe ewolucje na Uam
decyzje
20 | nie lubię wydeptanych ścieżek
Z dr Dominiką Narożną rozmawia Jolanta Lenartowicz
zbliŻenia
21 | Pocztówka z Poznania
WsPomnienie o naszym ProFesorze
22 | tomasz Pokrzywniak
Ks
iĄŻKa
24 | „dwaj ludzie z szafą” – naukowo
PrzyKazania
25 | oto dekalog: dziesięć słów
mUzyKa
26 | aula koncertowa
„łamacze”
27 | centrum szyfrów enigma
nasz UniWersytet
28 | noc z biologią
 
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF