Życie Uniwersyteckie Nr 1/2012

Spis treści
4 | WYDARZENIA
● Kalendarium
5 – 6 | WYDARZENIA
● W darze od rodziny rektora
● Jest już kalendarz
● Absolwencie, co robisz dzisiaj?
● KNOW – kto z dobrych najlepszy
7 | BADANIA mIęDZYNARODOWE
● Kryształowa współpraca
8 | JEDYNA Z POlSKI
● Chemia kobiet?
9 | NOWY WYDZIAł
● Piętnasty i w czerwieni królewskiej
10 | list otwarty w sprawie artykułów
z cyklu „aktywna klika”
zamieszczonych w Gazecie Polskiej
11 | mIęDZY JęZYKAmI
● Tłumacze: słów zaklinacze
12 | POZNAJmY
● Równa kobieta
Z dr Agnieszką Kozłowską-Rajewicz,
pełnomocnikiem rządu ds. równego
traktowania, rozmawia Filip Czekała
● Unia i dobrze wykształceni… bezrobotni
14 | POSZUKIWANIE WSPółPRACY
● Humanistyka i biznes
15 | Pieniądze na szerokie „Horyzonty”
16 | USTAWA I mY
● Zmiana nie przekreśla tradycji
Z prof. Bronisławem Marciniakiem, rektorem
UAM, rozmawia Jolanta Lenartowicz
17 | USTAWA I mY
● Statut przyjęty jednogłośnie
Z prof. Krzysztofem Krasowskim, prorektorem
UAM, rozmawia Jolanta Lenartowicz
18 | USTAWA I mY
● Zatrudnianie nauczycieli akademickich
w świetle znowelizowanej ustawy i statutu
Z prof. Andrzejem Lesickim, prorektorem UAM,
rozmawia Jolanta Lenartowicz
22 – 23 | ŚWIAT OTWARTY
● Erasmus dla wszystkich
● Do Poznania z dalekiego świata
24 | ŚWIAT OTWARTY
● Gdy przyjadą w krótkich spodenkach
Z Joanną Zadarko i Karoliną Choczaj
z Uniwersyteckiego Centrum Edukacji
Międzynarodowej AMU-PIE, którym przypadła
trudna rola opiekunek i przewodniczek
studentów z dalekich, pozaeuropejskich krajów
rozmawia Magdalena Ziółek
25 | UNIKATOWY
ABSOlWENT=mOżlIWOŚCI
26 | DUSZPASTERSTWO AKADEmICKIE
27 | CZAS DlA BIOlOGII
● Noc jak z horroru
28 – 29 | RAZEm
● mY i sztuka performance’u
● Przygoda z marburgiem
30 | NAUKOWE SPOTKANIA
● W dążeniu do mistrzostwa
● „Struna 2011” – dla młodych biologów
31 | NAUKOWE SPOTKANIA
● „muzejski Trg” czyli antropologiczny
projekt w Słowenii
32 | KUlTURA
● Wielkopolskie i uniwersyteckie
● Verba Sacra
● Chórem nie w chórze
34 | AUlA KONCERTOWA
35 | NA SPORTOWO
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF