Życie Uniwersyteckie Nr 1/2011

Spis treści
4-9 | WYDARZENIA
6 | SEZON BADAWCZY
Ekspedycja jest ju¿ w Sudanie
UAM moj¹ uczelni¹
7 | DLA PAMIÊCI
Z ksiêgozbioru
prof. Stanis³awa Paw³owskiego
8 | PROJEKTY
Chcesz byæ specjalist¹ ERP?
9 | MY I ŒWIAT
Europejska Rada Mêdrców
10 | PERSPEKTYWY
Czego oczekuj¹ w roku 2011
fizycy, matematycy, biologowie?
12 | PUNKT WIDZENIA
Dziekan ma byæ mened¿erem
13 | NASZ UNIWERSYTET
Fenomen piêknego ¿ycia
14 | VERBA SACRA
Dziesiêæ lat na „wyspie wartoœci”
VERBA SACRA - Modlitewnik Gertrudy
16 | NASZ UNIWERSYTET
Tu ka¿dy dzieñ by³ inny
17 | EKSPEDYCJE
Poznañscy archeolodzy na Pograniczu
18 | HISTORYCZNE DYSKURSY
Od bitwy pod Grunwaldem
do polsko-niemieckiej
wspó³pracy uniwersytetów
19 | NIE SAM¥ NAUK¥
Do klubu, hej studencie
20 | LEPIEJ ODDAÆ
Ksi¹¿ki wci¹¿ przetrzymywane
21 | MUZYKA
Aula koncertowa
22 | NA SPORTOWO
W drodze do mistrzostwa
23 | TAK GRA£ UNIWERSYTET
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF