Życie Uniwersyteckie Nr 1/2009

Spis treści
4 } Kalendarium
5 } Po nowemu
Pierwsza obrona doktoratu przez Internet
w Instytucie Filologii Romañskiej
6 } W roku astronomiI
Odkryj Wszechœwiat dla siebie
- rozmowa z prof. Edwinem Wnukiem,
przewodnicz¹cym Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego
8 } Konferencje i programy
O kapitale spo³ecznym w edukacji…
10 } Fundacja uam wyró¿ni³a
11 } W spo³eczeñstwie
Rozmowa z prof. dr hab. Ann¹ Izabel¹
Brzeziñsk¹, kierownikiem Zak³adu
Psychologii Socjalizacji i Wspomagania
Rozwoju Instytutu Psychologii UAM
12 } Dla przysz³oœci
Jak przejdziemy
do ery ekologii 2050
13 } Nasz Uniwersytet
Nominacje profesorskie
14 } Wytyczanie drogi
Myœleæ strategicznie
15 } Nasz Uniwersytet
Przysz³oœæ uczelni to doktoranci
16 } Jakoœæ ¿ycia
Pracujemy na rzecz regionu
17 } Nasz Uniwersytet
Czwarta wycieczka integracyjna
studentów Socratesa UAM
18 badania
Klasztor cysterski w L¹dzie powoli
ods³ania swoje tajemnice
21 ksi¹¿ka
W rocznicê jedynego udanego Powstania
22 nasz Uniwersytet
Jak znaleŸæ Uniwersytet,
nie wychodz¹c z domu...
25 Spitsbergen z bliska
Z dziennika wprawy
prof. Jerzego Fedorowskiego
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF